Kiedy należy zapewnić pracownikom odzież BHP?

Kiedy należy zapewnić pracownikom odzież BHP?

Kiedy należy zapewnić pracownikom odzież BHP? Kwestie związane z BHP (w skrócie BHP) spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom, właścicielom, prezesom czy kierownikom, głównie w dużych fabrykach, zatrudniających setki, a czasem tysiące pracowników. Na co dzień obsługują dużą liczbę maszyn produkcyjnych, co stale zwiększa ryzyko wypadków podczas pracy.

Dlatego firmy przywiązują tak dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa, pracodawcy są zobowiązani do organizowania regularnych szkoleń BHP na terenie zakładu oraz wyposażania pracowników w specjalną odzież BHP chroniącą ich własną odzież, a co najważniejsze ich zdrowie i życie. Ale czym dokładnie jest ta sukienka i czy powinna być oferowana? Czy wiesz, że pracownik może pozwać pracodawcę za zabrudzenie lub uszkodzenie odzieży osobistej podczas pracy? Jeśli nie zapewniasz swoim pracownikom odzieży BHP i obuwia roboczego, ale ich potrzebujesz, pracownicy również mogą odmówić pracy i mają do tego pełne prawa. Poniżej wskazujemy, kiedy należy zapewnić pracownikom odzież BHP, a kiedy mogą oni korzystać z własnej odzieży.

Nie każdy pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Obowiązek ten istnieje w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy własna odzież lub obuwie pracownika może zostać uszkodzone lub mocno zabrudzone w wyniku pracy wykonywanej przez pracodawcę. Drugi przypadek to sytuacja, w której odzież i obuwie robocze muszą być używane ze względu na wymogi wykonania, higieny lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej?

Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi konieczność ochrony pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia w miejscu pracy. Jest wówczas zobowiązany do zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, których głównym zadaniem jest ochrona go przed tymi zagrożeniami. Co zaliczamy do odzieży ochronnej i wyposażenia ochronnego? Są to elementy odzieży pracownika chroniące dolną i górną część ciała, głowę, twarz i oczy, układ oddechowy, słuch oraz sprzęt chroniący pracownika przed upadkiem podczas pracy na wysokości.

Czy przepisy są surowe w odniesieniu do miejsc pracy, w których należy wydać kombinezony BHP?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Ostateczna decyzja o określeniu, gdzie należy używać odzieży i obuwia roboczego, należy do pracodawcy. Określa również środki, rodzaje odzieży i obuwia, które muszą być używane na danym stanowisku pracy. Pracodawcy są również zobowiązani do częstego sprawdzania, czy pracownicy noszą odzież ochronną w wyznaczonych miejscach. Oczywiście decyzja o tym, czy na danym stanowisku nosić odzież ochronną, musi być podjęta w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, przedstawicielami pracowników oraz wyspecjalizowanymi jednostkami lub osobami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy. Podobnie stanowisko pracy definiuje się jako miejsce, w którym oprócz odzieży i obuwia roboczego wymagane są środki ochrony indywidualnej.

Czy pracodawca może pozwolić pracownikom na używanie własnej odzieży BHP w miejscu pracy?

Kiedy należy zapewnić pracownikom odzież BHP?
Kiedy należy zapewnić pracownikom odzież BHP?

Tak, ale należy na wstępie zaznaczyć, że dopuszcza to tylko określone pozycje. Ostateczną decyzję dotyczącą używania własnej odzieży podejmuje również pracodawca, a takie stanowiska są odnotowywane w specustawie lub regulaminie zakładowym. Oczywiście nie ma on pełnej swobody w określaniu takiego stanowiska. W wielu miejscach obowiązują ograniczenia zabraniające używania własnej odzieży i obuwia. Stanowiska te to przede wszystkim prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych. Dotyczy to zwłaszcza dużych hal produkcyjnych, w których pracownicy obsługują maszyny na swoich stanowiskach pracy. Ponadto zabrania się używania podczas pracy własnej odzieży, aby nie spowodować poważnego skażenia lub skażenia substancjami chemicznymi lub radioaktywnymi lub biologicznie zakaźnymi.

Jaki jest ekwiwalent używania własnych ubrań w pracy?

Wyznaczanie miejsc, w których pracownicy mogą nosić własne ubrania, nie jest dla firm sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy. Takim pracownikom przysługują specjalne ekwiwalenty, a pracodawcy są zobowiązani do zapłaty za niezapewnienie pracownikom odzieży i obuwia BHP. W tym przypadku jedyną oszczędnością jest oszczędność czasu i zasobów ludzkich wydanych na zakup odzieży roboczej. Co jeśli nie płacimy naszym pracownikom takich samych wynagrodzeń? Ma prawo odmówić wykonywania pracy i odzyskać pieniądze należne sądowi w procesie z przedsiębiorcą. To samo dotyczy zredukowanych ekwiwalentów. Tutaj również pracownicy mogą walczyć o swoje pieniądze w sądzie.